Els nostres serveis

L’element bàsic de les intervencions assistencials és el PIAI (Pla Individual d’Atenció Integral a la persona). És un pla individual i personalitzat per a cada un del residents, per aconseguir la millor qualitat de vida possible durant la seva estada a Santa Berta. És elaborat de manera interdisciplinària amb tots els professionals; en el PIAI es plasma l’evolució de l’estat dels residents i es marca noves actuacions o nous objectius en cada àrea. Es va revisant de forma periòdica (com a mínim un cop l’any, i sempre que es cregui convenient) i s’informa a la família del seu contingut.

Santa Berta, és una residència assistida que dona una atenció personalitzada i integral (bio-fisio-psico-social) a tots els seus usuaris, tant de residència com de centre de dia. Per aconseguir-ho, oferim una sèrie de serveis que, de fet, interactuen contínuament i treballen coordinadament. Són els següents:

  • Atenció gerontològica continuada. L’equip geriàtric ajuda als residents en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària, en allò on els residents han perdut l’autonomia. Són els professionals encarregats d’ajudar-los a llevar-se i enllitar-se, a anar al lavabo, a dutxar-se, a vestir-se, a menjar, a desplaçar-se, .... Conformen el pilar principal de l’atenció directe als residents.

  • Atenció sanitària, amb una responsable higienicosanitària/infermera i un metge geriatra. Aquests professionals contribueixen a recuperar o mantenir la salut de cada resident, per fomentar-ne l'autonomia i procurar-li el màxim benestar físic, psíquic i social. Son els responsables del control assistencial de cada resident, de la correcta organització i administració dels medicaments, de la supervisió dels menús, de les condicions higièniques de l'establiment, de l’accés dels usuaris als recursos sanitaris públics (El nostre centre hospitalari de referència és l’Hospital de Mataró, a 10 minuts del centre).

  • Atenció fisioterapeútica. Mitjançant actuacions individuals o grupals l’objectiu general és aconseguir mantenir l’autonomia dels residents el màxim de temps possible mitjançant la millora o manteniment del seu estat físic.

  • Educació Sociocultural i entreteniment. Se segueix un programa anual d'activitats que es basa en l’atenció a la persona segons les capacitats, les habilitats, les destreses i els desitjos per fonamentar el seu benestar general i facilitar la seva relació grupal. Tanmateix es promou la socialització, integració i manteniment dins de la població.

  • Treball Social. Aquesta àrea incideix en les necessitats individuals, familiars i socials dels residents. L’objectiu prioritari és ajudar al nou resident a l’adaptació, integració i convivència amb els seus companys, i afavorir la relació familiar. També s’encarrega de la gestió dels tràmits dels residents amb l’administració.

  • Treball Psicològic. Aquesta disciplina s’ocupa de valorar l’estat anímic dels residents, els seus trets característics, el grau d’acceptació de l’ingrés residencial i la presència d’alteracions psicològiques i de conducta. En cada cas, s’establiran les intervencions apropiades.

  • Teràpia Ocupacional. Les intervencions d’aquesta àrea estan orientades a estimular i preservar al màxim les activitats de la vida diària. Per això es treballen habilitats les de motricitat, bimanuals i coordinació oculomotora.

  • Serveis generals: Administració i direcció, cuina, bugaderia i neteja

  • Serveis complementaris: Perruqueria i podologia